Podatniczka uczestniczyła w turnusie rehabilitacyjnym, gdzie pełniła rolę opiekuna córki, która ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dochody niepełnosprawnej córki nie przekraczają 9120 zł rocznie – jej miesięczny dochód wynosi 540 zł z tytułu renty socjalnej.
Część wydatków związanych z pobytem opiekuna została sfinansowana ze środków miejskiego ośrodka pomocy społecznej.
Podatniczka chce od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć wydatki na swój pobyt na turnusie.
Wydatki rehabilitacyjne mogą być odliczone od dochodu przez osobę niepełnosprawną lub osobę, na utrzymaniu której pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe – jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają 9120 zł.
Warunkiem odliczenia wydatków rehabilitacyjnych jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek, orzeczenia o niepełnosprawności.
Zatem podatnik, na którego utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, może skorzystać z odliczenia z tytułu wydatku poniesionego na odpłatność za pobyt tej osoby na turnusie rehabilitacyjnym, na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.
Podatniczka zgodnie z wolą ustawodawcy może odliczyć jedynie wydatek poniesiony za pobyt córki na turnusie rehabilitacyjnym w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą dofinansowaną ze środków otrzymanych z pomocy społecznej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 maja 2012 r. (nr ITPB2/415-171/12/RS).