Przepisy są niejasne nie tylko dla obywatela, lecz także dla urzędników. Rosnąca liczba sporów o to, który organ ma wydać decyzję, tylko wydłuża całe postępowanie.
Z roku na rok wzrasta liczba sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami administracji. W 2011 roku do Naczelnego Sądu Administracyjnego wpłynęło 365 nowych wniosków o rozstrzygnięcie sporów; w 2010 roku takich wniosków było o 90 mniej.
NSA jest sądem właściwym do rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego a samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sporów kompetencyjnych między organami tych jednostek a organami administracji rządowej. Sąd wskazywał wielokrotnie, że rozstrzygając spory, nie może wyręczać organów, dlatego część wniosków jest odrzucana. Powstanie sporu między organami nie następuje więc w każdym przypadku wystąpienia rozbieżności odnośnie do właściwości do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy. Istota sporu kompetencyjnego polega na tym, że co najmniej dwa organy uznają się za właściwe bądź żaden z organów za właściwy się nie uznaje.