Z roku na rok rośnie liczba skarg na organy administracji w związku z niewykonaniem wyroku sądu.
W 2011 r. do sądów wpłynęło 309 skarg na organy administracji, a jeszcze cztery lata temu było ich 234. Po takiej skardze sądy mogą wymierzyć organowi grzywnę. Robią to średnio w 12 – 18 proc. przypadków. Wysokość grzywien w zeszłym roku wahała się od 50 zł do 15 tys. zł. Najwięcej kar wymierzono organom nadzoru budowlanego.
Nałożone grzywny są wynikiem skarg składanych przez obywateli w przypadku niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Dotyczą one też skarg w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności.