Podleganie opodatkowaniu podatkiem CIT od całości dochodów bez względu na miejsce ich osiągania należy rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej.
Warunku tego nie można utożsamiać z realnym obciążeniem podatkiem (niekorzystaniem ze zwolnienia). Takie stanowisko zajął minister finansów w interpretacji ogólnej. Wątpliwości powstały na tle art. 6 ust. 1 pkt 10a ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku instytucje wspólnego inwestowania posiadające siedzibę w innym kraju UE lub państwie EOG, jeżeli podmioty te m.in. podlegają tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Analogiczny warunek dotyczy zwolnienia podmiotów prowadzących programy emerytalne.
Zdaniem resortu należy to rozumieć jako warunek posiadania rezydencji podatkowej, niemający bezpośredniego związku z faktycznym ponoszeniem ciężaru podatku, a także przyznawaniem przez państwo rezydencji ulg i zwolnień. Takie rozumienie wynika w szczególności z systematyki ustawy o CIT.
Potwierdzeniem, że terminu „podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania” nie można utożsamiać z realnym obciążeniem podatkiem jest też kontekst, w jakim wyrażenie to zostało użyte w art. 20 – 22 ustawy o CIT.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 3 lipca 2012 r. (nr DD5/033/4/12/RDX/DD-363).