W przypadku grupy osób związanych umową spółki cywilnej status producenta rolnego przysługuje spółce cywilnej, a nie jej wspólnikom czy też jednemu z nich. Taką uchwałę w poszerzonym składzie podjął Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to w praktyce, że spółka cywilna ma prawo składać wniosek o dopłaty rolno-środowiskowe.
W ocenie sądu spółka cywilna, mimo że nie została wyposażona w zdolność prawną, jest jednak jednostką organizacyjną. Oznacza to, że tym samym jest grupą osób, którą można uznać za producenta rolnego, tj. rolnika.
W sprawie spółka cywilna złożyła wniosek o dopłatę do biura krajowego okręgu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) i płatność została przyznana. Jednak dyrektor oddziału regionalnego agencji uchylił decyzję kierownika biura. Według organu postępowanie zostało błędnie wszczęte i nie powinno być prowadzone ze względu na brak podmiotowości spółki cywilnej, ponieważ podmiotami prawa i obowiązków w stosunkach, w których występuje spółka cywilna, są wspólnicy.
Decyzja ta została zaskarżona do sądu wojewódzkiego, który nie zgodził się z organem.
Sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo dyrektor ARiMR nie zmienił swojego stanowiska. NSA uznał, że zagadnienie statusu producenta rolnego budzi poważne wątpliwości i sprawą powinien zająć się skład siedmiu sędziów.
Podejmując uchwałę, NSA przyznał rację wspólnikom, że status producenta rolnego ma spółka cywilna. Sąd uzasadnił swoje rozstrzygnięcie tym, że przepisy ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów uznają za producenta rolnego osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego lub rolnikiem, lub też posiadaczem zwierzęcia.

Nie można twierdzić, że prawo do pieniędzy ma posiadacz numeru identyfikacyjnego

Jednocześnie jednak przepisy tej ustawy odsyłają do przepisów unijnych. Zgodnie z nimi rolnikiem jest osoba fizyczna lub prawna bądź grupa tych osób, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty oraz które prowadzą działalność rolniczą.
Sędzia Andrzej Kisielewicz podkreślił, że tym samym spółka cywilna spełnia warunki do uznania jej za rolnika. Nie można też twierdzić, że płatność przysługiwałaby jednemu ze wspólników, któremu nadany został numer identyfikacyjny producenta. Nadanie numeru jest czynnością techniczną, ale dopłata przysługuje grupie osób działających w formie spółki cywilnej, w której wspólnicy prowadzą wspólne gospodarstwo rolne.
Uchwała jest wiążąca dla pozostałych składów orzekających.
ORZECZNICTWO
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z 30 maja 2012 r., sygn. akt II GPS 2/12.