Jeżeli spółka przekazuje otrzymane dotacje unijne do produkcji rolnej innemu podmiotowi, to istnieje obowiązek zapłaty CIT.
Podmioty zajmujące się produkcją rolniczą mogą korzystać z preferencji, czyli zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli spełnią warunki ustawowe. Spory dotyczące takich sytuacji rozstrzygają sądy administracyjne.

Producenci rolni mogą występować o przyznanie dopłat bezpośrednich ze środków unijnych