Spadkobierca, który zbywa odziedziczone jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym, nie może ceny ich nabycia zaliczyć do kosztów – orzekł WSA w Poznaniu.
Skarżącą była żona zmarłego podatnika. W trakcie trwania małżeństwa mąż nabył jednostki uczestnictwa w dwóch funduszach inwestycyjnych. Po śmierci męża cały spadek, w tym jednostki uczestnictwa w funduszach, nabyła żona. Postanowiła się ich pozbyć. Problem dotyczył tego, czy podatniczka może uwzględnić w rozliczeniu podatkowym koszty związane z nabyciem tych jednostek. Fundusz pobrał bowiem 19-proc. PIT od zysków kapitałowych.
Sąd wyjaśnił, że w sprawie mamy do czynienia z dwoma zdarzeniami: nabyciem prawa majątkowego w drodze dziedziczenia i jego zbyciem. W efekcie nabycia w drodze dziedziczenia jednostek funduszu inwestycyjnego u podatniczki nastąpił przyrost majątkowy. Nie poniosła ona wydatku na nabycie tych jednostek. Od nabycia majątku musiała ona zapłacić podatek od spadków i darowizn. W efekcie, zbywając odziedziczone jednostki, skarżąca musiała zapłacić zryczałtowany podatek od zysków kapitałowych. Jeśli chodzi o koszty, to jak wyjaśnił sąd, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione przez podatnika w celu osiągnięcia przychodów. W przypadku spadkobiercy za koszty uzyskania przychodów ze zbycia jednostek uczestnictwa mogą być uznane jedynie wydatki poniesione przez podatnika przy nabyciu prawa do spadku, a więc podatek od spadków. Spadkobierca nie poniósł bowiem wydatków na nabycie jednostek. Znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy miał też fakt, że małżonkowie mieli wspólność małżeńską. Sąd stwierdził, że połowa jednostek uczestnictwa przypadała małżonce. W przypadku zbycia jednostek może więc ona pomniejszyć przychód o połowę kosztów nabycia jednostek.

W przypadku umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym podatek ma obowiązek pobrać płatnik, czyli fundusz

Jak wyjaśnił WSA, pozostałe jednostki (druga połowa) przekazywane są spadkobiercom, którym nie przysługuje prawo do pomniejszenia przychodu o koszty ich objęcia poniesione przez spadkobiercę. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I SA/Po 193/12.