Średnia efektywność tych kontroli, rozumiana jako stosunek kontroli, w których wystąpiły naruszenia przepisów prawa podatkowego do ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli podatkowych (tj. kontroli zakończonych w rozumieniu art. 291 par. 4 ustawy – Ordynacja podatkowa) w 2011 r. kształtowała się na poziomie 62,31 proc. (w 2010 r. było to 58,46 proc.). To dane z najnowszego podsumowania Krajowego Planu Dyscypliny Podatkowej 2011.

Można stwierdzić, że dodatkowy 1 mld zł w budżecie to kolejny sukces po 800 mln zł z kontroli skarbowych, o których informowaliśmy we wczorajszym DGP.

Analiza ryzyka

W DGP przez kilka ostatnich tygodni informowaliśmy o obszarach ryzyka kontroli opracowanych przez Ministerstwo Finansów na 2012 r. Z naszych publikacji wynika, że pod lupę fiskusa praktycznie z automatu wpadają m.in. podatnicy: ukrywający dochody, wykazujący straty, nieregulujący w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy, żądający wysokich zwrotów VAT.

W ubiegłym roku ta lista była bardzo podobna. Z informacji MF wynika, że przyjęty na 2011 r. model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli zakładał szeregowanie podmiotów na podstawie ogólnego wskaźnika ryzyka. Kontrole podatkowe były realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka.

– Przeprowadzone czynności trafnie wytypowanych podmiotów przełożyły się na efekty finansowe w postaci ujawnionych wysokich kwot uszczupleń podatkowych – potwierdzają urzędnicy.

Prowadzone czynności

W ubiegłym roku najwięcej kontroli podatkowych przeprowadzono w zakresie wykazywania znacznych zwrotów w podatku od towarów i usług lub częstotliwych nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia – 30 651 kontroli, co stanowi blisko 40 proc. ogólnej liczby kontroli.

Na drugim miejscu były czynności u podatników lub płatników podatku dochodowego, którzy nie dokonywali wpłat należnego podatku bądź zaliczek na podatek za poszczególne miesiące lub kwartały – 19 088 kontroli (25 proc.).

Trzecie miejsce w zakresie liczby kontroli przypadło podatnikom, którzy wykazywali znaczne przychody i jednocześnie niskie dochody lub straty z tytułu działalności gospodarczej oraz dokonywali odliczeń strat z lat poprzednich – 11 651 (15 proc.).

Z kolei biorąc pod uwagę kwoty wykrytych błędów podatkowych, najwyższe kwoty ujawnionych uszczupleń ujawniono w wyniku kontroli przeprowadzonych również w obszarze zwrotów VAT – 548,6 mln zł.

Według MF rezultat ten jest konsekwencją dużej liczby kontroli przeprowadzonych w zakresie sprawdzenia prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług.

Urzędnicy są zdania, że niepokojący jest fakt, że wzrost uszczupleń w tym obszarze jest znaczny i wyniósł ponad 300 mln zł tj. o ponad 55 proc. w porównaniu z 2010 r., co wskazuje na wzrost nadużyć w przedmiotowym obszarze.