Taki wniosek płynie z odpowiedzi MF na interpelację poselską (nr 3096/12). Przepisy regulujące wprowadzenie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) obowiązują od początku tego roku. Do tej pory brak jest jednak przepisów wykonawczych, które miały określić minimalną funkcjonalność oraz warunki organizacyjno-techniczne funkcjonowania CRP KEP. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską poinformowało, że nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2012 r., a opóźnienie w wydaniu rozporządzenia spowodowane jest trwającymi ustaleniami z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącymi przepisów projektu rozporządzenia. MF dodało, że projekt znajduje się w programie prac legislacyjnych dotyczącym projektów rozporządzeń ministra finansów na 2012 r.

Podstawą prawną do opracowania rozporządzenia dotyczącego funkcjonowania CRP KEP jest obowiązujący od tego roku art. 14b ustawy z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Zgodnie z nim rozporządzenie wydaje minister finansów w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, po zasięgnięciu opinii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Resort podał, że ma kilkanaście niezrealizowanych upoważnień ustawowych. Na bieżąco monitorowany jest stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami oraz podejmowane są działania mające na celu zmianę istniejącego stanu rzeczy.