Sądy administracyjne mają nie rozpatrywać skarg na bezczynność, gdy podatnik uzyska potwierdzenie swojego stanowiska bez wydania pisma przez dyrektora izby skarbowej.
Zmiana przepisów w zakresie możliwych skarg do rozpatrzenia przez sąd administracyjny związana jest z instytucją tzw. milczącej interpretacji. Podatnik dostaje ją, gdy organ podatkowy nie wyda interpretacji w terminie do 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku.
Krzysztof J. Musiał, starszy partner w kancelarii Musiał i Partnerzy, wyjaśnia, że w takim przypadku stanowisko strony staje się wiążące dla niej i wywiera skutki ochronne tożsame z interpretacją, która uznaje jej stanowisko jako prawidłowe. Ma to miejsce już w dniu następnym po dniu, w którym upłynął termin do wydania pisma. Milcząca interpretacja w praktyce oznacza, że organ nie wydaje żadnej pisemnej wykładni.

40 zł wynosi opłata za wydanie podatkowej interpretacji indywidualnej

Tym samym w ocenie projektodawców bezprzedmiotowe jest orzekanie o bezczynności organu.
– Sama skarga nie jest w tym przypadku środkiem ochrony praw podatnika – uważa Krzysztof J. Musiał.
Zwrócić trzeba uwagę na częste w praktyce sytuacje, kiedy podatnik jednak otrzymuje interpretację, ale po terminie. Z uchwały Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 grudnia 2009 r. (sygn. akt II FPS 7/09) wynika, że przez wydanie interpretacji indywidualnej należy rozumieć jej sporządzenie i podpisanie przez upoważniony organ, a nie jej doręczenie w terminie trzech miesięcy. Tym samym dopiero, gdy interpretacja nie została sporządzona w terminie, tj. gdy stanowisko organu nie zostało odwzorowane na piśmie, z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa, oznacza, że interpretacja nie została skutecznie wydana.
Wskazać również trzeba, że Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 21 grudnia 2011 r. (sygn. akt I FSK 255/11) uznał, że właściwa data wydania interpretacji musi znaleźć się na dokumencie dostarczonym później do podatnika.
W ocenie Krzysztofa J. Musiała podatnik, który otrzymał interpretację, co do której ma wątpliwości odnośnie do zachowania terminu, będzie mógł prowadzić spór z fiskusem w ramach tzw. sporu głównego dotyczącego interpretacji.
W dalszym ciągu osoba wnioskująca o interpretację będzie mogła jednak skarżyć przewlekłe działanie organu podatkowego. Wykreślenia tego elementu projekt nie przewiduje.
Zmienione zasady składania skarg wynikają z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który zaproponował Naczelny Sąd Administracyjny.
Zgodnie z obecnymi przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi kontrola działalności administracji publicznej przez sądy obejmuje orzekanie w sprawach skarg na decyzje administracyjne; postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie, albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty; postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie. Odnosi się to też do innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz indywidualnych interpretacji podatkowych.
Etap legislacyjny
Projekt ma być złożony do Sejmu z inicjatywy ustawodawczej prezydenta