Biuro podróży świadczące usługi turystyki może być opodatkowane w procedurze VAT marżą, która stanowi szczególną formę rozliczania. Biuro dla celów tych usług nabywa w kraju lub za granicą usługi hotelowe, transportowe, ubezpieczeniowe, usługi przewodników itp. Od różnicy między kosztami zakupu tych usług a ceną płaconą przez klienta odprowadza 23-proc. VAT i podatek dochodowy. Podatnik ma wątpliwości dotyczące prawidłowego obliczania kwoty VAT od usług turystycznych.
Podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Marża jest kluczowym czynnikiem wpływającym na VAT, który biuro podróży jest zobowiązane zapłacić z tytułu wykonanej usługi turystycznej.
– Marży ustalanej dla celów VAT nie należy utożsamiać z potocznie rozumianym zyskiem realizowanym przez biuro podróży z tytułu danej usługi turystycznej, np. wycieczki – wyjaśnia Jerzy Martini, doradca podatkowy.
Ekspert dodaje, że marża to różnica między kwotą należności, którą ma zapłacić nabywca usługi, a ceną nabycia przez podatnika towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty (usługami dla bezpośredniej korzyści turysty są usługi stanowiące składnik świadczonej usługi turystyki, np. transport, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie).
– Podstawą do wyliczenia marży dla celów VAT jest kwota należna od nabywcy (klienta biura) z tytułu wykonanej usługi – podkreśla Marek Wojda, doradca podatkowy.
Od tej kwoty należy odjąć sumę kosztów nabycia towarów i usług stanowiących składnik tej usługi, poniesionych przez biuro podróży dla bezpośredniej korzyści turysty. Mechanizm obliczania marży dla celów stosowania procedury szczególnej nie uwzględnia więc wszystkich kosztów ponoszonych przez biuro podróży, przede wszystkim kosztów ogólnych, tj. wynajmu biura, usług telekomunikacyjnych, wydatków reklamowych (innymi słowy, odpowiednia część tych kosztów nie pomniejsza kwoty marży, od której liczony jest należny VAT).
– Biuro podróży nie ma prawa do odliczenia lub zwrotu podatku naliczonego od towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty (zakaz odliczenia nie ogranicza się więc wyłącznie do usług noclegowych i gastronomicznych) – wskazują nasi rozmówcy.
Przy obliczaniu marży koszty te powinny być uwzględniane w kwotach brutto płaconych dostawcom tych towarów i usług.
Jednak biuro podróży ma prawo do odliczenia VAT związanego z kosztami innymi niż nabywanymi dla bezpośredniej korzyści turysty.
– Kolejną kwestią istotną przy ustalaniu marży jest zastosowanie właściwego kursu wymiany walut, gdy koszt towarów i usług nabywanych dla bezpośredniej korzyści turysty jest ponoszony przez biuro podróży w walucie obcej – mówi marek Wojda.

Podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję z uwzględnieniem kwot wydatkowanych na nabycie towarów i usług od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty oraz posiadać dokumenty, z których wynikają te kwoty

W praktyce przyjęło się, że dla celów obliczenia marży tego rodzaju wydatki przeliczane są na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku.
– Wreszcie, podstawą opodatkowania przy wykonywaniu usług turystyki jest kwota marży pomniejszona o kwotę podatku należnego. Kwotę marży ustaloną zgodnie z tymi zasadami należy traktować jako kwotę brutto, w której zawiera się kwota należnego podatku (VAT powinien być wyliczany metodą „w stu”) – tłumaczy Marek Wojda.
Należy też pamiętać, że z opodatkowania według szczególnej procedury „VAT marża” wyłączone są „usługi własne”. Jeśli świadcząc usługę turystyki, podatnik wykorzystuje zarówno towary i usługi nabywane dla bezpośredniej korzyści turysty od podmiotów trzecich, jak i usługi świadczone samodzielnie, te ostatnie powinny być odrębnie ewidencjonowane i opodatkowane zgodnie z zasadami ogólnymi.
Jerzy Martini zauważa, że w tym zakresie mają też zastosowanie ogólne zasady odliczania VAT.
Projekt „Świadomy podatnik”
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan pod patronatem DGP prowadzi projekt: „Świadomy podatnik”. Celem projektu jest podnoszenie wiedzy podatkowej przedsiębiorców.
W ramach tej akcji podatnicy mogą zgłaszać problemy podatkowe, które będą bezpłatnie rozwiązywać doradcy podatkowi. Rozwiązania publikujemy na łamach DGP. Pytania można zadawać przez stronę www.radapodatkowa.pl lub wysyłać na adres sekretarz@radapodatkowa.pl.
W ramach projektu organizowane są regionalne konferencje dla przedsiębiorców. Najbliższa zaplanowana jest na 30 maja. Odbędzie się w Gdyni.