W 2007 roku podatniczka wraz z mężem kupiła mieszkanie własnościowe. W mieszkaniu tym zameldowany na pobyt stały przez ponad 12 miesięcy przed datą zbycia był tylko mąż. W 2011 roku mieszkanie zostało sprzedane. Czy z ulgi meldunkowej może skorzystać każdy z małżonków?

Resort finansów przypomniał, że wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a) budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b) lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,

d) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie

– jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit a) – d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Ulga ta ma zastosowanie do nieruchomości nabytych w okresie 2007 – 2008. Ponadto – jak podkreśla ministerstwo – podatnik musi do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym nieruchomość została zbyta, złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia. W przypadku sprzedaży nieruchomości w 2011 roku oświadczenie należało złożyć do 30 kwietnia 2012 r.

Zwolnienie to ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków. Oznacza to, że spełnienie przez jednego z nich niezbędnego do skorzystania z ulgi meldunkowej warunku zameldowania na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w zbywanym prawie do lokalu powoduje, że z ulgi mogą skorzystać razem mąż i żona.

Jednocześnie warunek złożenia w ustawowym terminie oświadczenia dla skorzystania z tej ulgi przez oboje małżonków jest spełniony, w przypadku złożenia tego dokumentu przez małżonka spełniającego ten warunek.

Tak więc ulga meldunkowa, polegająca na zwolnieniu z PIT przy sprzedaży mieszkania, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, nawet wówczas, gdy warunek zameldowania spełnia tylko jeden z małżonków.

Warunkiem skorzystania z ulgi meldunkowej jest złożenie oświadczenia w urzędzie skarbowym

Podstawa prawna

Art. 21 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; w brzmieniu obowiązującym w latach 2007 – 2008).