Roczne sprawozdania merytoryczne z działalności są zobowiązane składać m.in. organizacje pożytku publicznego (OPP). Swoim zakresem obejmują one wiele informacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności pożytku publicznego.
Przede wszystkim chodzi o informacje dotyczące kwot pozyskanych przez organizacje pożytku publicznego z 1 proc. podatku, celów, na jakie te środki zostały wydatkowane oraz dotyczące kampanii informacyjnych lub reklamowych związanych z pozyskiwaniem 1 proc. PIT. Ponadto organizacja podaje dane o uzyskanych przychodach i ich źródłach, o poniesionych przez organizację kosztach, a także informacje o członkach, osobach zatrudnionych i o wolontariuszach.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej postanowiło zmodyfikować sprawozdania OPP. Od 1 stycznia 2013 r. będą obowiązywać dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku organizacje będą składać albo roczne sprawozdanie merytoryczne, albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Organizacje, których przychód nie przekroczył 100 tys. zł w danym roku, będą informować o swojej działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego. Do zakresu tego sprawozdania, obok danych o organizacji oraz prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wchodzą m.in. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń, podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach, o korzystaniu z przysługujących organizacji uprawnień, o przeprowadzonych kontrolach czy działalności zleconej przez organy administracji publicznej.

Uproszczone sprawozdania merytoryczne będą składać organizacje pożytku publicznego, których przychód w danym roku nie przekroczył 100 tys. zł

Z kolei sprawozdanie merytoryczne pełne organizacji pożytku publicznego nie odbiega swym zakresem przedmiotowym od zakresu dotychczas obowiązującego sprawozdania. Będzie zawierać m.in. podstawowe dane identyfikujące daną organizację, charakterystykę prowadzonej działalności (nieodpłatnej i odpłatnej), informacje o poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, dane o osobach zatrudnionych w organizacji, kwocie wynagrodzeń wypłaconych członkom organów organizacji, sytuacji finansowej oraz dane o realizowanych zleconych przez organy administracji publicznej zadaniach publicznych.
Nowe wzory sprawozdań merytorycznych zaczną obowiązywać od początku 2013 r. i będą miały zastosowanie do sprawozdań sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r.
Etap legislacyjny Projekt rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej