Obowiązki przekazywania sprawozdań finansowych zostały określone w par. 26 ust. 4 rozporządzenia ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu przypomina, że z rozporządzenia wynika obowiązek złożenia najpóźniej do 30 kwietnia sprawozdania finansowego jednostki samorządowej. Sprawozdanie musi się składać z kilku dokumentów, w tym: bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Wszystkie te dokumenty zarząd jednostki musi przekazać właściwej regionalnej izbie obrachunkowej. Powinien również pamiętać, że sprawozdanie musi spełniać wymogi określone w par. 20 rozporządzenia.