Od nieruchomości firmowych trzeba płacić podatek do 15. dnia każdego miesiąca. W kwietniu wyjątkowo termin przesunął się o jeden dzień, ponieważ 15. dzień miesiąca wypadł w niedzielę.

Podatnicy muszą pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) rata podatku musi wynikać ze złożonej w styczniu tego roku deklaracji na podatek od nieruchomości. Jeśli podatnik nabył lub wybudował, np. nowe budynki, musi złożyć korektę tej deklaracji i płacić wyższą ratę, która obejmie należność za nową nieruchomość.

21,94 zł wynosi maksymalna stawka podatku za 1 mkw. od budynków firmowych

Ponadto właściciel musi wiedzieć, że ratę trzeba uiścić na rachunek gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Firmy obowiązuje również zasada tzw. samoobliczenia podatku. Wynika z niej obowiązek zapłaty raty podatku bez wezwania. Innymi słowy, właściciel musi sam uiścić należność. Nie może czekać na wezwanie organu podatkowego (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) do zapłaty. Wezwanie takie organ może jednak przesłać w sytuacji, gdy termin do zapłaty minął i powstała zaległość. Konsekwencją przekroczenia terminu zapłaty będzie nie tylko obowiązek uiszczenia należności wraz z odsetkami, lecz także ryzyko nałożenia na właściciela kary karnej skarbowej.