W przypadku wyłączenia nieruchomości pod domem z produkcji rolnej nie może być ona objęta podatkiem rolnym i od nieruchomości.
Podatnicy zgłaszają wątpliwości dotyczące sytuacji, gdy w ewidencji ziemia została określona jako rolna. Jednocześnie grunt pod domem zostanie wyłączony z produkcji rolnej, a w planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Pojawia się problem, jak opodatkować grunt: podatkiem rolnym, czy od nieruchomości.

Osoba, który wybudowała w tym roku nowy dom, podatek zapłaci dopiero od 1 stycznia 2013 r.

Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. grunty oraz budynki lub ich części. Jednak użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, są wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Podlegają natomiast opodatkowaniu podatkiem rolnym. Artykuł 1 ustawy o podatku rolnym odsyła jednak do klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, którą prowadzi starosta powiatowy. Ewidencja ta ma również decydujące znaczenie dla opodatkowania gruntów podatkiem od nieruchomości, na co wielokrotnie wskazywały sądy administracyjne (np. WSA we Wrocławiu w wyroku z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1641/11, nieprawomocny, oraz WSA w Poznaniu w wyroku z 13 lipca 2011 r., sygn. akt III SA/Po 378/11, prawomocny).

Właściciel nowego domu musi złożyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia budowy lub rozpoczęcia użytkowania informację według wzoru ustalonego przez gminę

Eksperci wskazują, że w opisanym przypadku możliwe są dwa rozwiązania.
Dr Bogumił Pahl, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wyjaśnia, że w sytuacji gdy działka gruntu, na którym usytuowany jest budynek mieszkalny, ma charakter użytku rolnego (np. została oznaczona w ewidencji symbolem R IV), to podlega podatkowi rolnemu. Dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku dodaje, że jest to wykładnia, która zakłada, że ewidencja gruntów i budynków ma zawsze decydujące znaczenie dla sklasyfikowania gruntu lub budynku. Ekspert wskazuje jednak, że część sądów administracyjnych w wyrokach dopuszcza wyjątki od powyższej zasady.

0,70 zł wynosi stawka maksymalna od 1 mkw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych

– Niektóre sądy twierdzą, że w przypadku wyłączenia z produkcji rolnej ta część gruntu traci charakter rolny. W konsekwencji może on być opodatkowany podatkiem od nieruchomości – przyznaje Mariusz Popławski.
Ekspert radzi więc, aby podatnik sprawdził, czy sąd administracyjny właściwy do orzekania w sprawach podatkowych dotyczących danej działki dopuszcza możliwość opodatkowania wyłączonego gruntu podatkiem od nieruchomości. Jeśli sąd traktuje grunt wyłączony z produkcji rolnej jako budowlany, to trzeba go opodatkować według stawek właściwych dla gruntów pozostałych. Jeśli jednak sąd podkreśla, że przesądza ewidencja gruntów i budynków, to grunt będzie opodatkowany stawkami podatku rolnego. Można jednak zawsze powołać się na wyroki, które mówią o decydującym charakterze ewidencji, i rozliczyć grunt podatkiem rolnym.
Bogumił Pahl zwraca uwagę, że nie może być takiej sytuacji, że dany grunt opodatkowany będzie jednocześnie dwoma podatkami. Ekspert dodaje, że budynki mieszkalne bez względu na rodzaj gruntu, na którym są posadowione, podlegają opodatkowaniu według stawek właściwych dla budynków mieszkalnych.