Maksymalna kwota odliczenia odsetek od kredytu mieszkaniowego, z której można skorzystać na zasadzie praw nabytych, nie ulega zmniejszeniu w kolejnych latach.
Ulga odsetkowa pozwala na pomniejszenie dochodu o wydatki na spłatę odsetek od kredytu hipotecznego lub pożyczki zaciągniętej na cele mieszkaniowe w latach 2002 – 2006. Ulga ta funkcjonuje dziś na zasadach praw nabytych. Odliczenie jest limitowane i obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekraczała kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Za 2011 r. kwota odliczenia wynosi 325 990 zł. Limit ten stosują w PIT za ubiegły rok podatnicy, którzy do końca 2006 r. zaciągnęli kredyt i w 2011 r. zakończyli inwestycję mieszkaniową.

42 dni zostały na złożenie PIT za rok 2011

Istotne jest, że jeżeli nawet w kolejnych latach wysokość wskaźnika przeliczeniowego ulega zwiększeniu, to limit ulgi dla danego podatnika pozostaje na tym samym poziomie, gdyż wynika z wysokości wskaźnika ogłoszonego dla III kwartału roku poprzedzającego rok zakończenia inwestycji. Potwierdzało to Ministerstwo Finansów (por. odpowiedź na interpelację poselską nr 15854/10). Zatem gdyby wskaźnik, na podstawie którego obliczany jest limit, odnotował spadek, to limit, w ramach którego podatnik korzysta z ulgi, pozostaje na dotychczasowym poziomie.
Odliczeniu podlegają odsetki, które zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez bank lub SKOK, z którymi podatnik zawarł umowę kredytową. Należy pamiętać o dokumentowaniu poniesionych wydatków z tytułu spłaconych odsetek. W praktyce wymaga to od podatnika wystąpienia raz w roku do banku (o ile bank sam nie wystawia dokumentu) z wnioskiem o wydanie zaświadczenia zawierającego termin i kwotę zapłaconych w danym roku odsetek.
Prawo do odliczenia odsetek przysługuje od zaciągniętego kredytu w latach 2002 – 2006 do upływu terminu spłaty określonego w umowie zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.
Odliczyć można odsetki od: kredytu (pożyczki) mieszkaniowego, kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego, każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa powyżej.