Przed 1 stycznia 2011 r. podatnik nie rozpoczął ewidencjonowania wykonanych usług przy zastosowaniu kas. Liczba dokonanych transakcji w 2010 i 2011 r. na rachunek bankowy przekroczyła 50. Wpłaty od 1 sierpnia 2011 r. dokonywane są tylko na rachunek bankowy jednostki. Podatnik nie wie, czy ma prawo korzystać ze zwolnienia od stosowania kasy fiskalnej.

Według Izby Skarbowej w Łodzi ma do tego prawo. Gdy osiągnięty przez podatnika obrót przekroczył w ubiegłym roku 40 tys. zł, to ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej mógł on korzystać do 30 kwietnia 2011 r. Tym samym od 1 maja 2011 r. u podatnika powstał obowiązek ewidencjonowania świadczonych usług przy zastosowaniu kas.

Jednak omawiana placówka otrzymała decyzję naczelnika urzędu skarbowego o odroczeniu terminu instalacji i rozpoczęcia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących do 1 września 2011 r.

Uwzględniając fakt, że zapłata od 1 sierpnia 2011 r. w całości następuje na rachunek bankowy, a z dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła, oraz jeśli podatnik prowadzi ewidencję, z której również jednoznacznie wynika, jakiej transakcji dotyczyła konkretna wpłata, wówczas są spełnione warunki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas.

Jeśli wystąpi sytuacja, że zapłata za świadczenie nastąpi w formie gotówkowej w całości lub w części do kasy podatnika, ma on wówczas obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży tych usług.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 6 marca 2012 r. (nr IPTPP4/443-122/11-4/ALN).