Kiermasze w szkołach są dziś na porządku dziennym. Uczniowie przygotowują na nie ciastka, zakładki do książek, ozdoby choinowe czy wielkanocne. Zarobione w ten sposób pieniądze są przeznaczane na wsparcie potrzebujących – domów dziecka, fundacji, chorych kolegów ze szkoły.

– Od uzyskanych z kiermaszy sum trzeba rozliczyć się z urzędem skarbowym. Powoduje to sporo kłopotów – żali się w rozmowie z nami dyrektor jednej z warszawskich szkół.

Postanowiliśmy więc zapytać Ministerstwo Finansów, jak ta sytuacja wygląda.

Z wyjaśnień resortu wynika, że szkoły, które są jednostkami budżetowymi (czyli szkoły publiczne), korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Oznacza to, że dochody osiągane przez te placówki nie podlegają opodatkowaniu. Nie są więc one zobowiązane do składania urzędom skarbowym zeznania podatkowego.

Inaczej ma się sprawa ze szkołami prowadzonymi przez przedsiębiorców, np. przez spółki kapitałowe (czyli placówkami prywatnymi). Korzystają one ze zwolnienia z podatku dochodowego tylko wtedy, gdy dochody z tytułu prowadzenia szkoły przeznaczą na jej cele statutowe. Celem tym może być na przykład zakup pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń niezbędnych do prowadzenia placówki (stanowiących środki trwałe). Może to być także organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniów w części stanowiącej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obsługi. Warunkiem jest to, by nie zostało ono pokryte przez rodziców lub prawnych opiekunów uczniów.

36 tys. szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest w Polsce

– Szkoły te nie mogą skorzystać z wymienionego zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych, jeśli przeznaczają dochody na cele charytatywne – stwierdza w odpowiedzi dla DGP resort finansów.

Prywatna szkoła może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od pieniędzy przeznaczonych na działalność charytatywną jedynie w takim przypadku, gdy jest ona jej celem statutowym (obok działalności oświatowej).

A jak będzie z VAT? Według MF zwalnia się z tego podatku świadczenie usług i dostawę towarów w związku z organizowaniem imprez połączonych ze zbiórką pieniędzy wyłącznie na potrzeby tej działalności, pod warunkiem że:

● środki pozyskane z tych czynności zostaną przeznaczone w całości na potrzeby działalności zwolnionej,

● zwolnienie z podatku nie spowoduje naruszenia warunków konkurencji,

● podmioty nie naruszają przepisów o zbiórkach publicznych.

Zasada ta ma zastosowanie również do usług i dostawy towarów wykonywanych w związku z organizowaniem kiermaszy i festynów przez podmioty, których działalność jest zwolniona z VAT jako jednostek objętych systemem oświaty w rozumieniu odpowiednich przepisów, o ile zostaną spełnione warunki stosowania zwolnienia dla szkół.

Resort finansów podkreśla, że w przypadku niespełnienia tych warunków mają zastosowanie ogólne zasady opodatkowania VAT.