Limity zwrotu VAT na materiały budowlane dla wniosków składanych od 1 kwietnia będą niższe niż aktualne.
W II kwartale tego roku będą obowiązywały niższe limity zwrotu części VAT na materiały budowlane kupione w związku z budową lub remontem. To wynik obniżki ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej mieszkań. Ostatnio ogłoszona przez Prezesa GUS cena (za IV kwartał 2011 r.) wyniosła 3829 zł. Poprzednio było to 3988 zł. Spadek wskaźnika cen nieruchomości przekłada się na niższe limity zwrotu VAT.
I tak, limity obliczone przy zastosowaniu nowego wskaźnika wyniosą: 32 686,26 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz 14 008,40 zł w przypadku remontu. Obecnie limity wynoszą odpowiednio 34 044 zł i 14 590 zł. Takie wartości należy przyjmować, ubiegając się o zwrot w I kwartale tego roku, czyli do końca marca. Niższe limity będą miały zastosowanie w II kwartale (od 1 kwietnia do 30 czerwca).
Limity dotyczą pięciu kolejnych lat liczonych od daty złożenia pierwszego wniosku, ale podlegają aktualizacji wraz z ogłoszeniem nowej ceny mieszkań. W związku ze stosowaniem limitów w okresach pięcioletnich podatnik, który otrzymał już zwrot, musi pamiętać, że ubiegając się znowu o rekompensatę, musi uwzględnić zwrot już otrzymany. W praktyce polega to na tym, że aktualny na dzień złożenia wniosku limit powinien on pomniejszyć o kwoty, które już odzyskał z urzędu skarbowego. Kolejną rekompensatę może otrzymać tylko do wysokości obliczonej różnicy.
– Wniosek o zwrot części VAT na materiały budowlane składa się w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu złożenia wniosku – wyjaśnia Karolina Gierszewska, doradca podatkowy w ECDDP.
Dodaje, że osoby pozostające w związku małżeńskim wniosek mogą złożyć wspólnie lub samodzielnie. Nasza rozmówczyni podkreśla, że wniosek nie może być składany częściej niż raz w roku (bez względu na liczbę prowadzonych inwestycji), a termin jego złożenia jest dowolny.