Właściciele działek rolnych i zalesionych mają czas do 15 marca na zapłatę I raty podatku rolnego i leśnego.
Osoby i firmy będące podatnikami podatku rolnego muszą pamiętać o terminach zapłaty podatku. Zgodnie z art. 6a ust. 6 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn.zm.) podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. Osoby muszą więc poczekać na decyzję organu podatkowego. Jeśli ją dostały, muszą uiścić należność w powyższych terminach. Nie ma jednak przeszkód, aby podatek zapłacić jednorazowo, od razu za cały rok.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione

Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego. Dla pozostałych gruntów podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Ustawa ustaliła 4 takie okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych.
Takie same procedury dotyczące osób fizycznych obowiązują w podatku leśnym.
Nieco inne zasady stosuje się do firm. Jak wynika z art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym, muszą one same składać deklaracje na podatek rolny. W przypadku firm wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wydaje decyzji ustalającej wysokość podatku. Osoby prawne muszą same wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Z kolei w podatku leśnym podatnicy muszą częściej wpłacać raty podatku, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.