Papierosy z banderolami, na których nadrukowano rok wytworzenia inny niż 2012, będą traktowane jak niemające znaków akcyzy. Wyroby tytoniowe można dalej sprzedawać, jeżeli  zostaną na nie naniesione legalizacyjne znaki akcyzy.

– Opłata za wydanie jednej legalizacyjnej banderoli wynosi 1,30 zł. Przedsiębiorca, któremu nie opłaca się ponosić dodatkowego kosztu w postaci opłaty, może zniszczyć towar – tłumaczy Dominik Staniszewski, ekspert do spraw ceł i podatków z kancelarii Olszewski, Tokarski i Wspólnicy.

Ekspert dodaje, że jeżeli za wyroby odprowadzono akcyzę, to celników nie będzie interesować, co dalej się z nimi stanie, tj. w jaki sposób będą zużyte. Jednak gdy przedsiębiorca dokona w ten sposób likwidacji towaru, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot już zapłaconego podatku akcyzowego.

Przedsiębiorcy, którzy będą w posiadaniu wyrobów z banderolami, które utraciły ważność, powinni wycofać je z obrotu

Dominik Staniszewski podpowiada, że  posiadacz wyrobów akcyzowych, których banderole utraciły ważność, a za które uiszczono podatek, może wystąpić z wnioskiem w trybie art. 123 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.) do naczelnika urzędu celnego o zgodę na usunięcie przeterminowanych znaków. Po usunięciu znaków wyroby nie mogą być dalej sprzedawane w Polsce, ale można je wywieźć za granicę.

Natomiast Grzegorz Musolf z Izby Celnej w Rzepinie dodaje, że w lepszej sytuacji są właściciele składów podatkowych, którzy nie zapłacili jeszcze akcyzy. Jeżeli wyrób jest objęty procedurą zawieszenia poboru akcyzy to właściciel składu może dokonać  przebanderolowania towaru. Jeżeli czynność ta będzie powiązana z ponownym foliowaniem i pakowaniem w kartony, może być uznana za produkcję i w związku z tym podatnik będzie mógł nanieść nowe znaki akcyzowe. Jednak zanim właściciel składu podejmie jakiekolwiek działania, powinien upewnić się, że taki sposób jest właściwy, występując o interpretację do ministra finansów.

Wycofane z obrotu towary muszą być inwentaryzowane, tj. należy sporządzić spis z natury i przedstawić go naczelnikowi urzędu celnego

Nie można też zapominać o karach za brak obowiązujących banderol. Osoba, która będzie sprzedawać wyroby tytoniowe oznaczone znakami akcyzy, które utraciły ważność, podlega grzywnie do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie. Oznacza to, że sąd może nałożyć grzywnę nawet do ok. 14,4 mln zł. Jednak w większości przypadków, kiedy uszczuplone należności budżetowe nie przekraczają 7,5 tys. zł, celnicy ukarzą sprzedawcę mandatem jak za wykroczenie skarbowe. W 2012 roku najniższy mandat wyniesie 150 zł, a najwyższy 30 tys. zł.