Przedsiębiorcy będą mogli sprzedawać wyroby tytoniowe oznaczone banderolami z rokiem wytworzenia innym niż 2012 po 29 lutego tylko wtedy, gdy naniosą na nie legalizacyjne znaki akcyzy.

– Podatnicy będą zobowiązani wycofać z obrotu wyroby ze znakami akcyzy, które utraciły ważność. Niewłaściwie oznaczone paczki będą mogły być dalej sprzedawane, gdy ich posiadacz sporządzi ich spis z natury i prześle do potwierdzenia naczelnikowi urzędu celnego w ciągu 3 dni, a następnie kupi legalizacyjne znaki akcyzy w celu oznaczenia nimi wyrobów – tłumaczy Mateusz Sarnowski, ekspert w kancelarii Battara Bartoszek Kuliński.

Jednocześnie do 31 stycznia 2102 r. producenci, importerzy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia są zobowiązani do sporządzania i przekazywania ministrowi finansów informacji o liczbie znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną. We wniosku należy podać przede wszystkim dane dotyczące liczby papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia – jego ilości zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy. Informacje należy przekazywać w formie papierowej, po jej podpisaniu przez osobę sporządzającą, na adres Ministerstwa Finansów oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego.