Ubezpieczenie życia i zdrowia pracownika powoduje powstanie u niego przychodu, nawet jeśli on z tego nie skorzysta. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił korzystny dla podatników wyrok sądu I instancji, według którego nie jest możliwe wyliczenie przychodu od takiej umowy ubezpieczeniowej.
Sędzia NSA Jerzy Płusa podkreślił, że przychód powstaje już w momencie postawienia tego typu świadczeń do dyspozycji pracowników, a nie w momencie zaistnienia szkody i wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela.
Sąd nie zgodził się z poglądem WSA w Krakowie, że o przychodzie można byłoby mówić, gdyby pracownik korzystał z postawionych do dyspozycji usług i jednocześnie możliwe byłoby ustalenie wartości tego świadczenia według metod określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.