Egzekucja z udziału w spółce z o.o. jest jednym ze środków egzekucyjnych należności pieniężnych, który może być stosowany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
– Konieczną przesłanką zajęcia udziału oraz wierzytelności z niego wynikających jest przesłanie zawiadomienia o jego zajęciu do spółki – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.
Jednocześnie organ egzekucyjny, czyli naczelnik urzędu skarbowego, wzywa spółkę, by nie wypłacała żadnych należności przysługujących zobowiązanemu do wysokości egzekwowanej kwoty. Zajęcie udziału staje się skuteczne z chwilą doręczenia spółce zawiadomienia o jego zajęciu.