Z takim stanowiskiem nie zgadza się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Urzędnicy przypomnieli, że zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) mogą podlegać odszkodowania, co do których wprost w przepisie ustalona została wysokość lub zasady ustalania tej wysokości. Przepisy o naprawieniu szkody nie zawierają takich regulacji, co jest równoznaczne z tym, że wypłacone na tej podstawie odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia.

Dyrektor izby zwrócił tez uwagę na art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:

● otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

● dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika nie jest zwolniona od podatku. Stanowi ona przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi w roku podatkowym według skali podatkowej.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 stycznia 2012 r. (nr IPTPB2/415-763/11-2/AK).