Na podstawie uchwały rady gminy oraz umowy podatniczka otrzymała publiczną szkołę podstawową, którą ma prowadzić. Z tego tytułu otrzymuje dotacje, które przysługują jej od dnia przejęcia placówki i są wypłacane w 12-miesięcznych transzach.
Z dotacji pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Również kwota wynagrodzenia podatniczki pochodzi z otrzymywanej dotacji i przelewana jest z konta szkoły na jej indywidualny rachunek. Podatniczka nie wie, czy dotacja w takiej formie jest opodatkowana.
Według Izby Skarbowej w Łodzi nie. Dotacja otrzymana z urzędu gminy na prowadzenie publicznej szkoły podstawowej stanowi przychód z pozarolniczej działalności, ale w całości jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), bez względu na fakt, czy kwota otrzymanej dotacji zostanie w całości wykorzystana w miesiącu jej przekazania.
Ponadto przekazanie środków pochodzących z dotacji na własne wynagrodzenie nie powoduje obowiązku opodatkowania dotacji lub jej części. Podatniczka, prowadząc działalność gospodarczą, uzyskuje przychody i ponosi koszty, które są rozliczane w ramach firmy. Zatem otrzymana dotacja nie stanowi dla niej wynagrodzenia za pracę, lecz przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej zwolniony z opodatkowania. Wynagrodzenie za pracę w szkole publicznej nie stanowi odrębnego (powtórnego) źródła przychodów.
Jednocześnie wydatki sfinansowane dotacją nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej na mocy art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 stycznia 2012 r. (nr IPTPB1/415-239/11-4/KSU).