W przyszłym roku finanse klubów sportowych wspomogą dotacje gminne, np. Zielona Góra w projekcie budżetu na 2012 r. przekaże 1 mln zł klubom: żużlowemu Falubaz i koszykarskiemu Zastal. To, czy dochody te są opodatkowane zależy m.in. od formy prawnej, w jakiej działa klub.
Andrzej Pałys, ekspert podatkowy w KPMG, przypomina, że w tym zakresie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wymienia dwa zwolnienia. Artykuł 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy dotyczy podatników, których celem statutowym jest działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu. Ich dochody są wolne od podatku w części, która zostanie przeznaczona i wydatkowana na realizację tych celów, m.in. wydatki na organizacje imprez sportowych lub zakup sprzętu. Ze zwolnienia nie mogą jednak skorzystać kluby prowadzone w formie spółek handlowych (np. spółki akcyjnej). Nie oznacza to, że ich dochody zawsze będą opodatkowane. Zwolnieniu z art. 17 ust. 1 pkt 5a tej ustawy podlegają dochody klubów sportowych prowadzących działalność zgodnie z ustawą o sporcie.
Aby dochody były wolne od podatku, klub musi je przeznaczyć w roku otrzymania lub roku po nim następującym, wydać na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży np. na organizację zawodów lub koszty zatrudniania trenerów.
Warto pamiętać, że wolne od podatku są tylko dochody przeznaczone na szkolenie (współzawodnictwo) zawodników do osiągnięcia przez nich 23 roku życia.