Odszkodowania wypłacone na podstawie wyroku lub ugody sądowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy dotyczy to również zasądzonych odsetek od odszkodowań?
Zwolnione z podatku są odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości w nich określonej, z wyjątkiem odszkodowań dotyczących m.in. korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. Przepis ten mówi o odszkodowaniu „otrzymanym na podstawie wyroku”. Wydawać by się zatem mogło, że zasądzone w wyroku sądowym odsetki naliczone od kwoty głównej roszczenia należy również uznać za część składową otrzymanego na tej podstawie odszkodowania zwolnionego z PIT. Jednak zarówno organy podatkowe, jak i część sądów administracyjnych prezentują odmienne stanowisko.
Z art. 481 kodeksu cywilnego wywodzą one, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem. Istota odszkodowania związana jest bowiem z naprawieniem szkody i stanowi instytucję odrębną od odsetek za zwłokę. Wierzyciel może żądać zapłaty odsetek dopiero, jeżeli dłużnik opóźni się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego. Zatem odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego i są skutkiem niewykonania zobowiązań, co za tym idzie powinny być opodatkowane PIT jako przychody z innych źródeł.