Odszkodowanie wypłacone przez byłego pracodawcę za zaniżenie emerytury jest zwolnione z podatku dochodowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, jak należy opodatkować odszkodowanie otrzymane przez byłego pracownika. W analizowanej sprawie sąd nakazał spółce wypłatę podatnikowi odszkodowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Wypłacona suma była kwotą netto i stanowiła różnicę pomiędzy faktycznie otrzymaną emeryturą netto a tą, którą podatnik powinien otrzymać, gdyby spółka prawidłowo wystawiła świadectwo pracy (w kwocie netto).
Łódzka izba podkreśliła, że odszkodowanie obejmuje wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę. Nie obejmuje ono utraty zarobku, który byłby się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło.