Odszkodowanie wypłacone przez byłego pracodawcę za zaniżenie emerytury jest zwolnione z podatku dochodowego.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi wyjaśnił, jak należy opodatkować odszkodowanie otrzymane przez byłego pracownika. W analizowanej sprawie sąd nakazał spółce wypłatę podatnikowi odszkodowania wraz z należnymi odsetkami ustawowymi. Wypłacona suma była kwotą netto i stanowiła różnicę pomiędzy faktycznie otrzymaną emeryturą netto a tą, którą podatnik powinien otrzymać, gdyby spółka prawidłowo wystawiła świadectwo pracy (w kwocie netto).
Łódzka izba podkreśliła, że odszkodowanie obejmuje wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę. Nie obejmuje ono utraty zarobku, który byłby się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwalnia się z opodatkowania inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie. Wyjątek stanowią: odszkodowania lub zadośćuczynienia: otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą; dotyczące korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
W konsekwencji – według dyrektora izby Skarbowej w Łodzi – otrzymane przez podatnika odszkodowanie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jego wypłata nie powoduje zatem u otrzymującego obowiązku zapłaty podatku.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 lipca 2011 r. (nr IPTPB2/415-67/11-4/DS.).