Podatnik zajmuje się głównie produkcją ciepła. W działalności wykorzystuje m.in. węgiel o kodzie CN 2701. Te wyroby węglowe mogą mieć różną postać fizyczną np. brył, miału. Spółka jest objęta europejskim systemem handlu emisjami. Firma nie wie, czy od 2 stycznia 2012 r. zużywane przez nią wyroby węglowe w instalacjach objętych europejskim systemem handlu emisjami (ETS) będą podlegały zwolnieniu z podatku akcyzowego.

Według Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwolnienie będzie miało zastosowanie. Zgodnie z art. 31a ust. 2 pkt 9 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy wyroby węglowe zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzone zostały w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

1,28 zł za 1 gigadżul wynosi stawka akcyzy na węgiel przeznaczony do celów opałowych

Warunkiem zastosowania tego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji wyrobów węglowych zużywanych do celów zwolnionych. Ewidencja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o formie jej prowadzenia. Ewidencja powinna zawierać informacje umożliwiające ustalenie ilości otrzymanych wyrobów węglowych zwolnionych z akcyzy ze względu na przeznaczenie, terminu odbioru tych wyrobów, a także miejsca odbioru w przypadku ich przemieszczania, oraz informacje o dokumentach dostawy i kodzie CN wyrobów węglowych. Ewidencja oraz dokument dostawy powinny być przechowywane do celów kontroli przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ewidencja została sporządzona, a dokument dostawy potwierdzony przez odbiorcę.

W przypadku spółki znajdzie zastosowanie zwolnienie, bo podlegają mu wyroby węglowe, w tym węgiel, zużywane przez podmioty gospodarcze, w których wprowadzono w życie systemy prowadzące do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej. Za takie systemy uważa się również tzw. system unijny ETS, o którym mowa w dyrektywie 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 października 2003 r. ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 stycznia 2012 r. (nr ITPP3/443-238/11/JK).