Podatek od zbycia nieruchomości zależy od dnia jej nabycia, a nie momentu rozszerzenia wspólności majątkowej.

– Zatem jeśli jeden z małżonków przed zawarciem małżeństwa nabył mieszkanie, będzie ono należeć do majątku odrębnego tego małżonka – przypomina Grzegorz Kujawski, doradca podatkowy, partner w KNDP.

W wyniku zawarcia małżeństwa, powstaje pomiędzy małżonkami wspólność ustawowa (majątkowa). Obejmuje ona z mocy prawa dorobek małżonków uzyskany w czasie trwania małżeństwa. Małżonkowie mogą jednak przez zawarcie odrębnej umowy rozszerzyć wspólność ustawową, np. na mieszkanie nabyte przed zawarciem małżeństwa. W efekcie każdy z małżonków nie stanie się właścicielem połowy mieszkania, lecz oboje będą współwłaścicielami całości (tzw. współwłasność łączna).