W Dzienniku Urzędowym ministra finansów nr 9 znajdują się dwa obwieszczenia (poz. 49 i 50) w sprawie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych oraz dotyczących skreśleń z listy doradców. Wynika z nich, że szeregi doradców zasiliło 48 osób, a uprawnienia straciły 32 osoby.

Doradcy skreśleni nie mogą już świadczyć usług wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213). Ustawa zalicza do nich udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami. Ponadto do usług doradczych zaliczane jest prowadzenie ksiąg i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzanie zeznań i deklaracji, a także reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniach przed organami administracji publicznej i w sądach.

Wyjaśnijmy, że usługi doradztwa podatkowego mogą też świadczyć radcowie prawni i adwokaci oraz w ograniczonym zakresie biegli rewidenci, a także podmioty określone w art. 4 ustawy o doradztwie.

Za wykonywanie czynności doradczych bez uprawnień grozi kara w wysokości 50 tys. zł.