Procedury kontroli należności z tytułu zaległych składek członkowskich oraz ich windykacji ustaliła w grudniu Krajowa Rada Doradców Podatkowych. Mają one na celu wyegzekwowanie składek. Procedury będą uruchamiane, gdy zaległości doradcy wobec samorządu przekroczą równowartość trzech składek. W takim przypadku dyrektor biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych (KIDP) prześle e-mailem informację o występujących zaległościach. Kolejne kroki izby będą bardziej zdecydowane. Jeśli zaległość w opłacie składek przekroczy 500 zł, biuro sporządzi i wyśle doradcy przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z dokumentami: potwierdzeniem salda należności oraz informacją o możliwości wystąpienia z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty lub o wszczęcie postępowania rozjemczego.

Doradcy, którzy nie zareagują na powyższe wezwanie i nie złożą stosownych wniosków mających na celu uregulowanie zaległości, będą musieli iść do sądu. Brak zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia wezwania do zapłaty oraz niepodjęcie powyższych działań spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Kierownik działu prawnego biura KIDP przygotuje pozew i złoży go w sądzie.

Informacje o zaległościach izba przekaże też do regionalnych oddziałów KIDP.

Zgodnie z art. 36 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U z 2011 r. nr 41, poz. 213) doradca ma obowiązek regularnie opłacać składkę członkowską. Od 1 stycznia 2012 r. składka wynosi 80 zł miesięcznie. Z kolei doradcy, którzy zawiesili wykonywanie zawodu, muszą płacić 16 zł składki miesięcznie. Składki trzeba opłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.