Jedna z propozycji Komisji Europejskiej (KE) umożliwia przeprowadzenie badania statutowego w państwie UE przez firmę audytorską zarejestrowaną w innym kraju unijnym, jeżeli kluczowy biegły rewident będzie zarejestrowany w kraju badania. Ma to ułatwić dostęp do usług badania sprawozdań finansowych dla firm audytorskich oraz biegłych rewidentów we wszystkich krajach UE.

Zwiększy to konkurencyjność usług audytorskich – twierdzi Józef Król, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR).

Nowe regulacje będą także zwalniały od obowiązkowego badania małe jednostki. Dla średnich podmiotów sposób aplikacji standardów rewizji stosowanych przez biegłych rewidentów będzie odpowiednio dostosowany do wielkości i skali badanego przedsiębiorstwa. Takie podejście pozwoli lepiej dopasować procedury audytu do mniejszej skali działalności.

Józef Król zwraca uwagę, że dobór odpowiednich procedur może okazać się jednak nieobiektywny i ukierunkowany na obniżenie kosztów badania. W przypadku pojawienia się problemów w spółce po badaniu trudno będzie o obiektywną ocenę jakości wykonanej usługi.

Komisja przygotowała też propozycję zmian zasad badania jednostek zainteresowania publicznego. Rozszerzają one zakres opinii biegłego rewidenta, w której powinien on wskazać na metodologię badania z określeniem ilości dokumentów źródłowych oraz skali przeprowadzonych testów kontroli. W opinii ma znaleźć się określenie istotności zastosowanej w danym badaniu, opis głównych ryzyk, istotnych szacunków księgowych oraz oceny obszarów niepewności. W opinii będzie też opis systemu kontroli wewnętrznej oraz wyjaśnienie, czy procedury badań były opracowane tak, aby wykryć nieprawidłowości.

Według Jacka Hryniuka, członka KRBR, część z propozycji dotyczących zmian w prowadzeniu działalności audytorskiej może obniżyć jakość audytu i zwiększać koszt usług. Uważa, że badane podmioty powinny mieć większy wybór, a sytuacja, w której na rynku jest tylko kilku globalnych dostawców usług profesjonalnych nie jest idealna. Należy zwiększyć możliwości wyboru, które wpłyną na poprawę jakości audytu, poprzez tzw. paszport europejski i wdrożenie Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Proponowane przez Komisję Europejską zmiany zakładają:
● rotację firmy audytorskiej po 6 latach, z możliwością przedłużenia do 9 lat
● ograniczenie dodatkowych prac wykonywanych dla badanego klienta do maksymalnej wysokości 10 proc. wynagrodzenia za badanie
● wprowadzenie jednolitych Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej
● wprowadzenie obowiązku przygotowania przez rewidenta oddzielnego raportu dla członków komitetu audytu