Usługi szkoleniowe świadczone odpłatnie przez okręgową izbę radców prawnych na rzecz zrzeszonych w niej radców prawnych i służące ich doskonaleniu zawodowemu są zwolnione z VAT.
WSA w wydanym wyroku uzasadniał, że w przypadku świadczenia usług na rzecz członków samorządu radców prawnych należy stosować art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się z podatku usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26, prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.
Zdaniem sądu usługi szkoleniowe świadczone przez samorząd radców są to usługi kształcenia zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. W praktyce chodzi o przepisy ustawy o radcach prawnych wraz z przepisami korporacyjnymi.
Wskazał też, że zgodnie z art. 23 ust. 1 kodeksu etyki radcy prawnego obowiązkiem radcy jest dbałość o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne. Ma on obowiązek brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Białymstoku z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Bk 417/11.