Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych, nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatku na dzierżawę form do produkcji umywalek – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.
Sąd wyjaśnił, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Przyznał więc, że w zasadzie każdy wydatek poniesiony z zamiarem uzyskania przychodu powinien być uznany za koszt jego uzyskania. Sąd zgodził się jednak z twierdzeniami pojawiającymi się w orzecznictwie sądów. Wskazują one (np. wyrok NSA z 20 lutego 2001 r., sygn. akt III SA 3269/99), że obok przesłanki ponoszenia wydatku w celu uzyskania przychodu musi istnieć także bezpośredni związek kosztu z prowadzoną działalnością. A zatem trzeba wykazać, że poniesienie wydatku miało lub przynajmniej mogło mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu dla danego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Sąd uznał, że powyższe przesłanki nie zostały spełnione przez skarżącego. Jak wynikało bowiem z akt postępowania, przedmiotem działalności podatnika były usługi informatyczne, sprzedaż, serwis sprzętu komputerowego i innych towarów. Skarżący nie zaktualizował danych rozszerzających zakres prowadzonej działalności gospodarczej o działalność produkcyjną ani w urzędzie statystycznym, ani w urzędzie miasta. W efekcie sąd orzekł, że wobec tak określonego profilu działalności skarżącego wydzierżawienie przez niego 15 sztuk form do produkcji umywalek z marmuru syntetycznego za kwotę 310 tys. zł pozostaje bez związku z prowadzoną przez niego działalnością. Z tego powodu wydatek pozbawiony jest cech pozwalających zaliczyć go do kosztów prowadzonej przez skarżącego działalności.
Wyjaśnijmy, że poza wydzierżawieniem 15 sztuk form do produkcji umywalek skarżący wykazał przychód ze sprzedaży w sumie 6 sztuk gotowych produktów. Z powyższych powodów sąd nie uznał ich za przychód z działalności gospodarczej. Wyrok jest nieprawomocny.
Do kosztów działalności można zaliczyć wydatek, który:
– został poniesiony
– ma związek z przychodem lub zachowaniem, lub zabezpieczeniem źródła przychodu
– ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą


Wyrok WSA w Rzeszowie z 15 grudnia 2011 r., sygn. akt I SA/Rz 715/11