Od początku roku obowiązują przepisy ważne dla podmiotów, które są w fazie restrukturyzacji lub planują przekształcenie.

Obecnie następca prawny podmiotu, który stosował metodę rachunkową, może z niej zrezygnować na dzień przekształcenia. Przepisy określają, że w razie połączenia lub podziału podmiotów, w przypadku gdy podmiot przejmowany lub dzielony stosował rachunkową metodę ustalania różnic kursowych, podmioty powstałe w wyniku tych zdarzeń mają prawo do rezygnacji ze stosowania tej metody, niezależnie od upływu czasu jej stosowania (z wyjątkiem podziału przez wydzielenie). Konieczne jest tylko powiadomienie o rezygnacji naczelnika urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty dokonanego połączenia lub podziału.

Przepisy obowiązujące do końca zeszłego roku budziły wiele wątpliwości w przypadku przekształceń prowadzących, np. do połączenia podmiotów, z których jeden rozliczał różnice kursowe metodą podatkową, a drugi rachunkową. Wynikało to z tego, że co do zasady jednym z obowiązków związanych z wyborem rachunkowej metody rozliczania różnic jest konieczność stosowania tej metody przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe.

Bartosz Głowacki, doradca podatkowy, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, mówi, że nie było wiadomo, jaki wpływ na sytuację podmiotu rozliczającego różnice kursowe metodą podatkową ma przejęcie podmiotu stosującego metodę bilansową. Ustawa nie rozstrzygała, czy podmiot przejmujący miał obowiązek przyjęcia (kontynuowania) metody rozliczania różnic przyjętej przez podmiot przejęty albo czy np. czas stosowania tej metody przez podmiot przejęty miał jakiekolwiek znaczenie dla podmiotu przejmującego.

– Od początku roku podmiot przejmujący może zrezygnować ze stosowania metody rachunkowej przyjętej wcześniej przez podmiot przejęty bez względu na to, czy minął trzyletni okres stosowania tej metody – dodaje Bartosz Głowacki.

Ekspert zaznacza jednak, że nie jest jasne, co się stanie w przypadku, kiedy podmiot nie złoży w terminie pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z metody rachunkowej. Według niego można twierdzić, że brak rezygnacji będzie prowadzić do obowiązku stosowania metody rachunkowej po połączeniu. Może to budzić wątpliwości.