– Jednak w przypadku transportu towarów nie każdy rodzaj tymczasowego przechowywania materiałów powinien być uznany za usługę magazynowania – podkreśla Tomasz Wagner, ekspert w Ernst & Young.

Przykładowo, w sytuacji transportu materiałów sypkich, które wymagają przeładowania i w związku tym krótkotrwałego przechowania w magazynie, nie będziemy mieli do czynienia z usługą magazynowania opodatkowaną w miejscu jego położenia. Potwierdził to WSA w Gorzowie Wielkopolskim (sygn. akt I SA/Go 1278/10). Podobnie sprawa ma się w przypadku transportu ropy naftowej za pośrednictwem rurociągów.

Tomasz Wagner wskazuje w rozmowie z nami, że jeżeli w razie tymczasowej niemożliwości przepompowania surowiec jest przechowywany (niejako magazynowany) w rurociągu za dodatkową odpłatnością, to mamy w istocie do czynienia z jedną kompleksową usługą transportową. Nawet gdyby usługi te potraktować rozłącznie, to minister finansów zgadza się, że tego rodzaju usługa pozostaje poza katalogiem usług, które można uznać za związane z nieruchomością (interpretacja nr IPPP3/443-1218/11-4/LK).