Zarówno w umownych relacjach gospodarczych, jak i w odniesieniu do niektórych rodzajów usług, występuje wiele należności, które nie stanowią ani zapłaty za dostawę towarów, ani za świadczenie usług.

– Jedną z takich kategorii są zobowiązania związane z nieterminową spłatą zobowiązań z tytułu umów pożyczek, kredytów i innych usług świadczonych np. przez banki – wyjaśnia Tomasz Wagner, ekspert z Ernst & Young.

Z tego tytułu bank może otrzymywać np. odsetki karne, odsetki za zwłokę, opłaty za upomnienia i monity itp. Z uwagi na charakter tego typu należności zasadniczo pozostają one poza zakresem opodatkowania VAT.

– Nie powinny być natomiast traktowane jako świadczenie usług finansowych zwolnionych z opodatkowania – stwierdza Tomasz Wagner.

Potwierdza to np. interpretacja indywidualna z 30 września 2010 r. (nr IBPP2/443-567/10/RSz).

Według naszego rozmówcy konsekwencją tego rodzaju kwalifikacji tych należności jest brak wpływu na wysokość osiągniętego przez podatnika obrotu. Tym samym, niezależnie od zaangażowanych z tego tytułu kwot, ich otrzymanie nie wpłynie na poziom współczynnika stosowanego przez podatnika do obliczenia kwoty podatku naliczonego do odliczenia w związku z prowadzeniem jednocześnie działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej z opodatkowania VAT.