Przy efektywności najlepszych urzędów skarbowych liczył się czas, w którym załatwiano sprawy podatników.
W tym roku po raz kolejny poszerzoną formułę ma ta część rankingu, która dotyczy efektywności pracy urzędów (początkowo klasyfikowana jako „pracowitość”). Decydujące znaczenie miało szybkie, sprawne działanie urzędu przy załatwianiu podstawowych zadań oraz przy prowadzeniu egzekucji administracyjnej.
Przyznając urzędom punkty w tej kategorii braliśmy pod uwagę przede wszystkim średni czas, który upływał od wpłynięcia deklaracji do urzędu do jej wprowadzenia do systemu (rubryka a tabeli uznaliśmy, że najwyżej punktowane będą te urzędy, w których czas ten wynosił 90 lub mniej dni), średni czas, w którym załatwiana była sprawa (rubryka b tabeli; najwyżej punktowane będą te urzędy, w których czas ten wynosił 90 lub mniej dni), procentowy wskaźnik załatwionych tytułów wykonawczych (rubryka c tabeli; im więcej tytułów załatwionych, tym więcej punktów otrzymywał urząd) i liczbę wprowadzonych deklaracji na etat (rubryka d tabeli). To ostatnie kryterium potraktowaliśmy jako pomocnicze, dlatego można było za nie dostać najmniej punktów.
W przypadku kryterium czasu załatwiania sprawy brany pod uwagę był średni upływ czasu od wszczęcia postępowania podatkowego (wydania postanowienia w tej sprawie) do dnia wydania decyzji.
W tej kategorii w przypadku izb skarbowych brana pod uwagę była terminowość załatwionych odwołań. Był to liczony w dniach wskaźnik rozumiany jako średni upływ czasu od dnia doręczenia decyzji organu I instancji do dnia wydania decyzji odwoławczej.