W przypadku gdy faktura została wystawiona na firmę, współwłaściciela gospodarstwa rolnego, to rolnik może otrzymać zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.
Skarżący złożył do urzędu miasta i gminy wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku dołączył fakturę wystawioną na firmę. Wskazał, że jest współwłaścicielem użytków rolnych, a współwłaścicielka gospodarstwa rolnego (firma) zgodziła się na wypłatę zwrotu podatku na jego rzecz. Burmistrz miasta i gminy odmówił jednak zwrotu akcyzy, gdyż uznał, że faktura nie została wystawiona na rzecz skarżącego, ale na rzecz firmy, a skarżący nie przedstawił wypisu z ewidencji działalności gospodarczej.
Sąd orzekł, że mimo to skarżący mógł otrzymać zwrot akcyzy. Wyjaśnił, że skarżący nie mógł złożyć zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, ponieważ do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa itd., nie stosuje się ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji rolnik nie miał obowiązku zgłoszenia działalności do ewidencji. Sąd dodał, że skoro wypis z ewidencji nie mógł stanowić dowodu potwierdzającego profil działalności skarżącego, to organy podatkowe powinny ustalić ten fakt na podstawie innych dowodów.
WSA nie miał też wątpliwości, że skarżący działał jako osoba fizyczna, tyle że w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli więc z innych dokumentów będzie wynikało, że prowadził działalność w zakresie produkcji rolnej, to przysługuje mu zwrot akcyzy na podstawie spornej faktury wystawionej na firmę. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA w Krakowie z 23 listopada 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1427/11.