Doradcy podatkowi z Unii Europejskiej, którzy chcą zdobyć polskie uprawnienia, będą zdawali test umiejętności na zasadach identycznych jak egzamin dla krajowych kandydatów.
Dostosowanie testu dla zagranicznych kandydatów na doradców przewiduje rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz.U. nr 251, poz. 1505), które dziś wchodzi w życie.
Dotychczas doradcy z zagranicy (UE, Szwajcarii oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) zdawali test umiejętności na nieco innych warunkach niż polscy kandydaci na doradców. Na egzaminie pisemnym mogli otrzymać nawet 120 pytań testowych, podczas gdy polscy kandydaci muszą odpowiedzieć na 100 pytań. Podobnie zakres egzaminu ustnego mógł być szerszy (polscy kandydaci mają 10 pytań, zagraniczni mogli dostać 12).
Od dziś zasady dotyczące kandydatów zagranicznych i krajowych zostały ujednolicone. Doradca zagraniczny będzie więc miał 100 pytań testowych na części pisemnej oraz 10 pytań w części ustnej. Ponadto przygotowując pisemne wystąpienie do organu podatkowego lub sądu kandydat będzie mógł korzystać z przepisów prawa lub zbiorów przepisów bez komentarzy. Przed zmianami kandydaci mogli korzystać z wszelkich aktów normatywnych.
Doradcy z innych krajów będą informowani o zasadach przeprowadzania testu oraz przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie testu. Muszą też przez rozpoczęciem części pisemnej sprawdzić, czy test i zadanie są kompletne, a jeśli nie, to fakt ten trzeba zgłosić przewodniczącemu składu egzaminacyjnego.