Aleksandra Rutkowska, radca prawny w Ernst & Young, zwraca uwagę, że organ podatkowy określa zakres żądanych informacji oraz termin ich przekazania, przy czym jego żądania nie mogą wykraczać poza zakres wskazany w par. 2 rozporządzenia ministra finansów z 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

– Organy podatkowe mogą też uzupełniać zebrane w toku postępowania podatkowego dowodów lub ich porównania z informacjami posiadanymi przez bank – podkreśla Aleksandra Rutkowska.

Bank ma obowiązek sporządzić i przekazać informacje dotyczące strony postępowania, m.in. w zakresie jej rachunków bankowych lub oszczędnościowych, liczby, a także obrotów i stanów tych rachunków, zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych. Żądanie udzielenia informacji w postępowaniu podatkowym w drodze może nastąpić dopiero po spełnieniu przez organ określonych wymogów, wśród których wymienić można: bezskuteczne uprzednie zażądanie informacji bezpośrednio od strony (organ musi wykazać tę okoliczność w żądaniu), uzasadnienie konieczności żądania informacji oraz powołanie się na brak zgody strony na upoważnienie naczelnika do żądania informacji. Niewypełnienie tych warunków przez organ – jak zastrzega Aleksandra Rutkowska – może skutkować odmową udzielenia informacji przez bank.