Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi mieć rachunek w banku. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania przez przedsiębiorcę płatności związanych z wykonywaną przez niego działalnością za pośrednictwem rachunku bankowego dotyczy sytuacji, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca lub gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 tys. euro.

Podatnicy niebędący osobami fizycznymi, a także podatnicy będący osobami fizycznymi wykonującymi działalność gospodarczą muszą sporządzać odpowiednie zgłoszenia identyfikacyjne do celów podatkowych do urzędu skarbowego.

– Jednym z elementów takiego zgłoszenia jest wykaz posiadanych rachunków bankowych – podkreśla Katarzyna Osińska, ekspert z działu prawnego Eca Auxilium.

Ekspert dodaje, że w przypadku zmiany pozycji występującej w zgłoszeniu identyfikacyjnym przedsiębiorca musi dokonać odpowiedniego zgłoszenia aktualizacyjnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

– Jeśli podatnik zlikwiduje dotychczasowy firmowy rachunek bankowy lub założy nowy, powinien powiadomić o tym urząd skarbowy – dodaje Katarzyna Osińska.

Dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą właściwym formularzem jest NIP-1, a dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej lub jednostek będących zakładem osoby prawnej – NIP-2.

– Celem tych rozwiązań jest przede wszystkim ułatwienie pracy urzędnikom w przypadku zwrotu przedsiębiorcy podatku – ocenia Katarzyna Osińska.

Rozwiązania te służą także zabezpieczeniu odpowiednich kwot bezpośrednio na rachunkach bankowych w sytuacji nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych.