Minister finansów postanowił wydać interpretację ogólną w zakresie rozliczenia dochodów z odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie papierów wartościowych.
Podatek dochodowy z tytułu przychodów z odsetek uzyskanych na terytorium Polski przez podatników, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, wynosi 20 proc. przychodów. Zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Polska.
Zgodnie z postanowieniami niektórych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę (np. z Austrią, Belgią Finlandią, Holandią, Irlandią, Katarem, Niemcami i Wielką Brytanią) odsetki, które powstają w jednym państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim umawiającym się państwie, mogą być opodatkowane w państwie siedziby lub miejsca zamieszkania tej osoby. Jednak odsetki mogą być opodatkowane w państwie źródła, ale jeżeli odbiorca tych odsetek jest osobą uprawnioną, to podatek u źródła nie może przekroczyć limitów określonych w poszczególnych umowach.
Umowy przewidują dodatkowo, że odsetki wypłacane bankom będą zwolnione z opodatkowania u źródła, jeżeli bank jest osobą uprawnioną do tych odsetek, a odsetki są wypłacane z tytułu jakiejkolwiek pożyczki (pożyczki dowolnego rodzaju) udzielonej przez bank.
W wymienionych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania określenie „odsetki” oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone hipoteką, w tym dochody z państwowych papierów wartościowych, dochody z obligacji lub skryptów dłużnych.
Pojęcie „jakakolwiek pożyczka” lub „pożyczka dowolnego rodzaju” zawarte w art. 11 ust. 3 lit. a lub lit. d lub lit. e odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania należy odczytać jako każdy instrument prawny występujący w państwie – stronie umowy, na podstawie którego jeden z podmiotów odpłatnie (za wynagrodzeniem w formie odsetek) udostępnia drugiemu kapitał z obowiązkiem jego zwrotu. Przykładowo instrumentami dłużnymi mogą być dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i listy zastawne (tzw. papiery wartościowe wierzycielskie).
Zatem dochody z odsetek wypłacanych bankom od nabytych przez nie dłużnych papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub listów zastawnych, powinny być traktowane, na gruncie wymienionych umów jak dochody z „jakiejkolwiek pożyczki udzielonej przez bank” bądź „pożyczki dowolnego rodzaju udzielonej przez bank”. Oznacza to, że podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce.
Przy czym, w ten sam sposób należy oceniać nabycie przez bank dłużnych papierów wartościowych zarówno na rynku pierwotnym, jak i na rynku wtórnym, albowiem nabycie na rynku wtórnym nie powoduje zmiany charakteru stosunku prawnego.

20 proc. wynosi stawka podatku z tytułu przychodów z odsetek uzyskanych na terytorium Polski przez zagranicznych podatników

Interpretacja ogólna ministra finansów z 23 listopada 2011 r. (nr DD7/8213/154/KSU/11/DD-418/2011).