Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę, mają w zasadzie takie same obowiązki podatkowe, jak osoby zatrudnione na umowę o pracę. Muszą płacić PIT i składać zeznanie.

Czy rentę z zagranicy musi przeliczyć bank

Bank dokonuje wypłat emerytur i rent zagranicznych osobom fizycznym podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (osoby te muszą w Polsce rozliczać się ze wszystkich światowych dochodów). Od dokonanych wypłat bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czy emerytury i renty z zagranicy należy traktować jako przychody w walutach obcych?

Czy od pomocy dla emeryta jest ryczałt

Emeryt zwrócił się do zakładu pracy (szkoły) o przyznanie pomocy materialnej w kwocie 400 zł na zakup węgla. Pomoc ma charakter wypłaty pieniężnej. Czy przyznanie (byłym pracownikom szkoły emerytom rencistom) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pomocy materialnej, a wypłaconej w formie finansowej podlega opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem dochodowym w wysokości 10 proc.?

Czy odszkodowanie za zbyt niską wypłatę jest bez PIT

Podatnik wyrokiem sądu rejonowego otrzymał odszkodowanie. Podstawą do jego wypłaty był art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy. Wysokość odszkodowania stanowiła różnicę pomiędzy emeryturą, jaką podatnik powinien otrzymać, gdyby pracodawca wystawił prawidłowe dokumenty, a emeryturą otrzymaną w okresie objętym żądaniem. Obejmuje ono wyłącznie stratę, jakiej doznał podatnik w związku z błędami popełnionymi przez byłego pracodawcę, a nie utratę zarobku, który się urzeczywistnił, gdyby zdarzenie wywołujące szkodę nie nastąpiło. Czy takie odszkodowanie będzie zwolnione z podatku?

Czy rentę wdowią trzeba rozliczyć

Podatniczka mieszka w Niemczech wraz z synami. Jej mąż uległ wypadkowi w drodze do pracy i zmarł. Od tego dnia podatniczka samotnie wychowuje dwoje dzieci w wieku 7 i 10 lat. Zamierza przyjechać do Polski i zamieszkać na stałe. Utrzymuje się ze świadczeń rentowych przyznanych z niemieckiego ustawowego ubezpieczenia socjalnego. W Niemczech są pobierane podatki z tytułu otrzymanej renty wdowiej i rent sierocych. Czy w przypadku zamieszkania wraz z dziećmi w Polsce otrzymywane z Niemiec świadczenia rentowe zostaną dodatkowo opodatkowane?

Czy renta za służebność jest opodatkowana

Aktem notarialnym wspólnie z nieżyjącą już żoną podatnik darował synowi i jego żonie zabudowaną nieruchomość rolną. Syn i synowa ustanowili na rzecz podatnika i żyjącej wówczas żony nieodpłatną dożywotnią służebność osobistą, polegającą na prawie korzystania z połowy domu mieszkalnego i szopy na opał oraz prawo dożywotniego użytkowania 20 arów przy zabudowaniach. Po śmierci żony syn przestał wywiązywać się z zawartej umowy. Podatnik wniósł sprawę do sądu. W wyniku zawartej przed sądem 17 lutego 2011 r. ugody podatnik otrzymuje (poczynając od marca 2011 r.) od syna i synowej wynagrodzenie w kwocie 750 zł miesięcznie (nazwane w treści ugody rentą). Czy otrzymana (renta) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Czy renta za wypadek jest kosztem firmy

Spółka prowadzi działalność w zakresie produkcji energii cieplnej. Na terenie zakładu doszło do wypadku przy pracy. Wskutek wypadku pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu, w związku z czym jest niezdolny do dalszej pracy. Sąd przyznał pracownikowi rentę i odszkodowanie. Spółka wypłaciła pracownikowi 76 873,09 zł. Czy wydatki te firma może zaliczyć do kosztów?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: O jakich rozliczeniach podatkowych muszą pamiętać emeryci i renciści
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania