Za niewadliwą uważa się księgę podatkową prowadzoną zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów i objaśnieniami do wzoru tej księgi. Księgę uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.

– Zapisy powinny być dokonywane w sposób staranny, czytelny i trwały, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów – podkreśla Ewelina Lelito, ekspert podatkowy w BDO.

Przy czym księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:

– niewpisane lub błędnie wpisane kwoty przychodu nie przekraczają łącznie 0,5 proc. przychodu wykazanego w księdze za dany rok podatkowy lub przychodu wykazanego w roku podatkowym do dnia, w którym naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej stwierdził te błędy, lub

– brak właściwych zapisów jest związany z nieszczęśliwym wypadkiem lub zdarzeniem losowym, lub

– błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu materiałów podstawowych, towarów handlowych oraz kosztów robocizny, lub

podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli, lub

– błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a podatnik posiada dowody księgowe.

Przepisy rozporządzenia dają wskazówki, jak poprawić popełnione błędy. Błędy w zapisach poprawia się przez: skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki lub wprowadzenie do księgi niewpisanych dowodów lub dowodów zawierających korekty błędnych zapisów. Zapisy zmniejszające przychody lub koszty mogą być dokonywane ze znakiem minus (-) lub kolorem czerwonym.

– Podatnik, który nie skorygował błędów, a jego księga zostanie uznana za nierzetelną i/lub wadliwą, może ponieść odpowiedzialność karną skarbową – ostrzega Ewelina Lelito.

Nierzetelnie prowadzący księgę może być ukarany grzywną za przestępstwo skarbowe. Przypadek mniejszej wagi podlega grzywnie za wykroczenie skarbowe. Karze grzywny za wykroczenie podlega także ten, kto wadliwie prowadzi księgę.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 z późn. zm.).