– Jest ona uprawniona do odbioru zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienia do jej przeprowadzenia, a także do zakończenia kontroli, złożenia wyjaśnień – wyjaśnia Jakub Rychlik, doradca podatkowy.

Ekspert dodaje, że możliwość działania w zastępstwie kontrolowanego podatnika następuje z chwilą zgłoszenia wyznaczonej osoby naczelnikowi urzędu skarbowego. W praktyce zdarza się, że zgłoszenie dokonywane jest nie w urzędzie skarbowym, a przez urzędników przeprowadzających kontrolę. W związku z tym mogą pojawić się wątpliwości, czy wtedy czynności kontrolne dokonane z udziałem takiej osoby będą skuteczne.

– Ordynacja podatkowa przewiduje możliwość doręczania pism podatnikom w miejscu zamieszkania, pracy, a nawet w każdym miejscu, w którym się go zastanie – stwierdza Jakub Rychlik.

Jego zdaniem doręczenie powinno mieć miejsce w siedzibie urzędu, jednak dopuszczalne jest też doręczenie dokonane poza siedzibą upoważnionemu pracownikowi. Takimi pracownikami są urzędnicy przeprowadzający kontrolę, którzy muszą być upoważnieni przez naczelnika urzędu do jej przeprowadzenia.

Zakres upoważnienia obejmuje prowadzenie czynności kontrolnych, które są prowadzone poza siedzibą organu, a do których zalicza się także przyjmowanie pism, oświadczeń od kontrolowanego związanych z prowadzoną kontrolą. Niewątpliwie – jak uważa ekspert – pismem takim jest wyznaczenie przez kontrolowanego osoby upoważnionej do jego reprezentowania, co oznacza, że ten sposób doręczenia będzie wywierał skutki prawne.