Zmienione zasady będą w większości obowiązywać od 11 lutego 2012 r. i wynikają z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dz.U. nr 240, poz. 1429.

Jak zauważa Agnieszka Kurowska, ekspert z Instytutu Zamówień Publicznych, obszerna nowelizacja obejmie szerszy zakres osób. Podlegać jej będą już nie tylko kierownicy jednostek. Odpowiedzialność obejmie także pracowników i inne osoby, których obowiązki wynikają wprost z przepisów ustawy lub którym powierzono obowiązki na podstawie obowiązujących przepisów.

Odpowiedzialność urzędnika nie powstanie wtedy, gdy kwota uszczuplenia nie przekroczy obecnie 2822,66 zł

– W obszarze zamówień publicznych oznacza to, że odpowiadać będą także inne niż pracownicy osoby, np. działające jako pełnomocnicy zamawiającego. Zmiany rozszerzą również katalog okoliczności skutkujących naruszeniem dyscypliny finansowej i obejmą kluczowe czynności związane z przygotowaniem postępowania – mówi nasza rozmówczyni.

Skutki zmian dotkną także urzędników skarbówki i służby celnej, gdyż zgodnie z nowymi przepisami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych uznawany będzie także nieterminowy zwrot należności celnej, podatku lub nadpłaty, którego skutkiem będzie zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności. Urzędnik nie zawsze poniesie odpowiedzialność. Wyłączy ją np. sytuacja, gdy powstałe oprocentowanie związane jest z czynnościami mającymi na celu ustalenie zwrotu należności publiczno-prawnych (np. czynnościami sprawdzającymi).

Zdaniem Agnieszki Kurowskiej zmiany w zakresie kręgu osób odpowiedzialnych za naruszenie dyscypliny oraz przesłanek warunkujących odpowiedzialność będzie skutkować większą liczbą postępowań wszczynanych przez rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Etap legislacyjny: Publikacja w Dzienniku Ustaw